Velkommen til vores hjemmeside

Vedtægter

BTK Slagelse vedtægter pr. 1. juni 2021

§1    FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 
Foreningens navn er BordTennisKlubben Slagelse – i daglig tale kaldet BTK Slagelse. Stiftet den 10. marts 1965. Hjemsted er Slagelse kommune.

§2   FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er ved bordtennis og andet kulturelt virke, at fremme bordtennissporten samt den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3   FORENINGENS MISSION OG MÅLSÆTNING

Foreningens mission er UDVIKLING. Der skal i det daglige arbejdes med, at udvikle klubbens rammer, trænerne og ikke mindst den enkelte spiller. Derfor har vi valgt, at tage udgangspunkt i BAT - Bordtennis Aldersrelateret Træning. BAT er vores fundament til TRÆNINGS- og TRÆNERPOLITIKKERNE i BTK Slagelse. 

Vores målsætning er, at være med helt fremme. Men vi må ikke glemme, at det skal være sjovt at spille bordtennis, at der skal være plads til alle, at der er et godt klubliv på tværs af alder - styrke og et bredt udvalg af aktiviteter.

§4   MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER
Foreningen er tilsluttet Bordtennis Danmark (BTDK) og SLAGELSE IDRÆTSRÅD (SIR).

§5 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passivt medlem kan optages enhver, dog uden stemmeret. 

§6 ÆRESMEDLEM
Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem. Dersom han / hun gennem en lang årrække har udført et stort stykke arbejde for foreningen. Et æresmedlem har gratis medlemskab og stemmeret på generalforsamlingen.  

§7   KONTINGENT

Foreningens kontingent fastsættes for den kommende sæson på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves årligt forud for både aktive og passive medlemmer.

§8   UDMELDELSE - EKSKLUSION

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Kontingent tilbagebetales ikke. Når et medlem er i kontingentrestance udover 4 måneder, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.


STK. 2
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for eksklusionen.


STK. 3
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil vedkommende har adgang og ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved vedtægtsændringer.

§9   FORENINGENS ORGANER

1.Generalforsamlingen

2.Bestyrelsen

3.Forretningsudvalget

4.Et eller flere udvalg nedsat af forretningsudvalget med henblik på afholdelse og udvikling af klubaktiviteter. Udvalg består af repræsentant fra bestyrelsen samt en eller flere koordinatorer fra henholdsvis:  Ungdom - Senior - 60+/Motion.

§10    GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubbens lokaler. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 2 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

STK. 2
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra
arbejdsområderne.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab, samt budget for det
kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Evt.

STK. 3
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Afstemning foretages ved håndsoprækning.
Mindst 2 stemmeberettigede medlemmer kan dog begære skriftlig afstemning, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutning indføres i et referat, hvori også forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

STK. 4
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget, og den indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§11   BESTYRELSEN
Bestyrelsen angiver retningslinjerne for foreningens virke under ansvar overfor generalforsamlingen.

STK. 2
Bestyrelsen består af: mindst 5 og højst 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges 3 / 4 medlemmer i lige år og 2 / 3 medlemmer i ulige år. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

STK. 3
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med FORMAND, NÆSTFORMAND, DAGLIG LEDER samt repræsentant til hvert nedsat udvalg.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 / 4 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. JF. § 9 STK. 2. Vedtagelser i bestyrelsen kræver alm. stemmeflertal.
Over bestyrelsens forhandlinger føres der et referat. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand, daglig leder og et yderligere medlem i forening.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilken foreningen hæfter med dens respektive formue.


STK. 4
Der skal afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder om året, som indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel.

§12   FORRETNINGSUDVALGET

Forretningsudvalget har den daglige ledelse af foreningen og afgør alle de sager, der ikke bør forlægges bestyrelsen eller generalforsamlingen. Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og daglig leder.

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, men er forpligtiget til at gennemføre enhver beslutning, der træffes af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

§13   UDVALG VEDRØRENDE KLUBAKTIVITETER

Hvert af foreningens aktivitetsudvalg består af en repræsentant fra bestyrelsen samt en eller flere koordinatorer, som udvælges af forretningsudvalget.

Aktivitetsudvalg varetager planlægning og gennemførelse af alle klubaktiviteter i forhold til træningsplaner, trænere, stævner, turneringer, klubture og andre sociale arrangementer. Ligeledes varetages opgaver som webmaster, vedligeholdelse af materiel/lokaler og indkøb af drikkevarer m.v.

Aktivitetsudvalg fastsætter selv deres forretningsorden og arbejder ud fra en budgetramme fastsat af forretningsudvalget.

§14   REGNSKAB
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen skal løbende holdes orienteret om status på udgifter og indtægter.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisionspåtegninger. Regnskabet er tilgængeligt for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§15   REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges, for et år ad gangen, revisor og revisorsuppleant. Regnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16   VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§17   FORENINGENS OPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.


STK. 2
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue. Herunder fast ejendom og løsøre. Dog er her simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.

STK. 3
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Slagelse Kommune.