Generalforsamling marts 2019

Referat

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Der var fremmødt 14 medlemmer til generalforsamlingen. Ulrik Hansen blev valgt som dirigent. Patrick Larsen og John Hansen blev valgt som stemmetællere. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var bekendtgjort ifølge vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra arbejdsområderne.

Formand Finn Gripping orienterede om de i gang værende strukturændringer i klubben. Arbejdsopgaverne skal fordeles ud på flere hænder. Vi har nu fået nyt klubtøj. Det har kunnet lade sig gøre på grund af sponsorstøtte. Vi har af 2 omgange fået en henvendelse fra kommunen omkring vores lokaler, med henblik på at der skulle findes nye, da de skal bruges til SFO. Men man har efterfølgende lukket sagen igen. Vi kan ikke leve med, at dette emne kommer op en gang imellem, så derfor går vi nu aktivt ind og arbejder på, at finde en løsning som alle kan leve med. Hertil kommer, at vi takket være Per Andersens store indsats nu spiller 60+ bordtennis 7 steder i Slagelse kommune.  Vi har meldt os ud af DGI, da der ikke sker noget i forhold til Bordtennis i vores område. Vi er derfor kun medlem af DIF via DBTU / ØBTU. Her  arbejdes der også på strukturændringer.

Daglig leder Henrik Andersen orienterede om arbejdsområderne.  Holdturneringen er afviklet uden bøder. Turneringsudvalget med Tim Pedersen ved roret har dog haft store udfordringer med at stille hold. 3 spillere ønskede umiddelbart efter turneringsstart ikke længere at deltage. Til den nye sæson vil der ske en forventningsafstemning af det at spille på hold og hvad det betyder for den enkelte spiller, holdkammeraterne og klubben. Den daglige træning har stort set fungeret tilfredsstillende, dog har der været lidt udfordringer med plads et par gange på grund af hjemmekampe mm. De træningsansvarlige vil se på udfordringerne og tage hensyn i forbindelse med planlægningen af den kommende sæsons træningsplan. Der skal være plads til alle. Deltagelsen ved diverse stævner har i år været lidt mindre end sidste år, men har fungeret tilfredsstillende. Vi har opnået flere gode placeringer og spillemæssigt har det været udbytterigt. Vi har været på klub tur til Ribe ligesom de sidste år. Rammerne har været perfekte og maden i top takket være Ulrik Hansen. Vi har fået ny sofagruppe i klublokalet, afviklet juleafslutning, inviteret til KM den 13. april og slutter sæsonen af med en klub tur til Hjørring den 26-27-28. april. Sæsonen slutter den 28. maj. 

Begge beretninger blev enstemmigt godkendt

3.  Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, samt budget for det kommende år.

Der blev udleveret bilag og det blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent - Der indstilles til følgende:

Grundkontingent 600 kr. pr. år som betales senest 1. oktober. 

Nye medlemmer bliver reduceret med 60 kr. pr. måned i forhold til 1. oktober.

Hertil kommer egenbetaling i forhold til rating vedr. turneringsgebyr og licens.

Rating under 1000 - 650 kr. og over 1000 - 900 kr.

Ved tilmelding via klubben, dækkes startpenge for op til 2 singlerækker ved deltagelse i udvalgte stævner / mesterskaber. Transport og forplejning er for egen regning. Ved klub tur til stævner med overnatning, opkræves der et deltagergebyr for transport, overnatning og forplejning. Ved deltagelse i holdturnering betaler klubben deltagergebyret og spillerne betaler selv indbyrdes for transport.

Det blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe med fokus på optimale lokaleforhold. Det blev enstemmigt godkendt.

6. Valg til bestyrelsen.

Finn Gripping, Andreas Kahr og Anders Nielsen er på valg. Tim Pedersen og Henrik Andersen er ikke på valg. Andreas Kahr ønskede ikke genvalg. Finn Gripping, Anders Nielsen, Finn S. Nielsen, Lars Olsen og Ulrik Hansen blev valgt ind. Ulrik for 1 år og de øvrige for 2 år. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af 5 eller 7 medlemmer og fordeler selv arbejdsopgaverne.

Finn Gripping - Formand / Forretningsudvalget

Lars Olsen - Næstformand / Forretningsudvalget

Henrik Andersen - Daglig leder / Forretningsudvalget / Stævner

Finn S. Nielsen - Kasserer

Tim Pedersen - Træning / Turnering

Anders Nielsen - Træning / Turnering

Ulrik Hansen - Træning / Aktiviteter 

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.       John Hansen blev valgt 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.    Emil Povlsen og Chris Olsen blev valgt 

 

9.  EVT. - Ordet er frit 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen