Referat fra Generalforsamlingen

Referat 1. juni 2021

Valg af dirigent (Chris Olsen) og 2 stemmetællere (Frederik Olsen og Kristian Gripping) 10 medlemmer var mødt p til generalforsamlingen.

Bestyrelsens årsberetning sæsonen 2020 – 2021 (Finn Gripping)

Da vi sad til generalforsamlingen sidste år den 11. marts kom meddelelsen om nedlukning grundet Corona, og det kan vi vist roligt sige var startskuddet til en amputeret sæson. Træning og holdturneringer blev stoppet, stævner blev aflyst og alt lå i dvale indtil vi i juni 2020 igen fik lov til at spille bordtennis – selvom det var og er med restriktioner.

Vi gennemførte lidt sommertræning og startede igen alm. træning i august. Der blev       igangsat holdturnering med diverse særregler – og i december måned stoppede alt     bordtennis så igen indtil begyndelsen af maj.

Alle disse udfordringer påført af Corona situationen har ikke så overraskende påvirket vores medlemstal negativt – medlemstallet er faldet fra 104 til 76 og faldet er stort set ligeligt fordelt på aldersgrupperne.

Forretningsudvalget har brugt en del tid på at fokusere på andre af klubbens udfordringer vedrørende klubstruktur og klublokaler.

Vi har formaliseret vores organisationsstruktur og udarbejdet et årshjul, der beskriver hvilke opgaver der skal udføres i de forskellige måneder. Vi har også udarbejdet en specifik opgavefordeling over bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver.

Vedrørende klublokaler har vi det sidste års tid haft en dialog med Slagelse Kommune. Det store projekt beskrevet i pressen og på hjemmesiden arbejdes der stadig med, men der skal også ses på alternative løsningsforslag. Dette arbejde foregår nu og vi kommer med information, når der er noget konkret at informere om.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til klubbens medlemmer for jeres udholdenhed i en meget amputeret sæson og tak til trænere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer for jeres indsats i årets løb.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget (Henrik Andersen)

Regnskab og budget blev godkendt.                             

Fastsættelse af kontingent Følgende blev godkendt

Grundkontingent 750 kr. pr. år som betales senest 1. oktober. Nye medlemmer bliver reduceret med 75 kr. pr. måned i forhold til 1. oktober.

Hertil kommer egenbetaling vedr. turneringsgebyr (Alle) og licens (Senior 19-59 år).

Ved tilmelding via klubben, dækkes startpenge for 1 singlerække ved deltagelse i udvalgte stævner / mesterskaber. Transport og forplejning er for egen regning. Ved klub tur til stævner med overnatning, opkræves der et deltagergebyr for transport, overnatning og forplejning. Ved deltagelse i holdturnering betaler klubben deltagergebyret og spillerne betaler selv indbyrdes for transport.

Indkomne forslag - Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen.

Tilretning af vedtægter med udgangspunkt i ny struktur og ændringer i forhold til BTDK / ØBTU mm. Alle tilretningerne blev godkendt.

Valg til bestyrelsen - Finn Gripping, Finn Stjernstrøm og Lars Olsen blev genvalgt

Tim Petersen og Henrik Andresen var ikke på valg.

Valg af suppleant til bestyrelsen - (Per Andersen)

Valg af revisor og revisorsuppleant - (Chris Olsen og Kristian Gripping)

 

 

 

Referat 11. marts 2020

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Der var fremmødt 10 medlemmer til generalforsamlingen. Chris Olsen blev valgt som dirigent. Per Andersen og Finn S. Nielsen blev valgt som stemmetællere. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var bekendtgjort ifølge vedtægterne. 

2.  Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra arbejdsområderne.

Formand Finn Gripping fokuserede på det arbejde der udføres i bestyrelsen og forretnings-udvalget. De sportslige resultater kan i væsentlige træk ses på Facebook siden og i mindre omfang på klubbens hjemmeside. I bestyrelsen har vi afholdt 3 møder i året og har derudover haft kontakt via telefon, mail og i klubben.Vi har gennem året fulgt med i det strukturarbejde som udføres i forbundet.Overordnet set vil man med den nye struktur gerne tættere på klubberne og opnå tættere kontakt og samarbejde mellem klubberne. De gamle regioner nedlægges og der etableres regionale vækst teams. Vi har deltaget i nogle, men ikke alle      regionale møder. På lokalefronten er der stadig ikke noget nyt fra Slagelse Kommune. Om vi      fremadrettet kan blive i de nuværende lokaler eller om de inddrages til skolens brug er endnu ikke besluttet politisk – men resultatet er, at reparationer og vedligeholdelse holdes på et minimum.Vi har i bestyrelsen drøftet, at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til    5 og samtidig omplacere nogle driftsopgaver fra bestyrelsesmedlemmer til nogle arbejds-udvalg, der så skal operere i henhold til nogle retningslinjer og budgetter udstukket af bestyrelsen. Tanken er at involvere flere i driften uden at man ervalgt for en periode, men tværtimod måske bare byder ind på at løse specifikke opgaver. Bestyrelsens opgaver fremadrettet skal være at sikre de overordnede betingelser for klubbens fortsatte drift.

Daglig leder Henrik Andersen orienterede om arbejdsområderne. Holdturneringen er      afviklet uden bøder og der har ikke været lige så store udfordringer som i sidste sæson        med at stille hold. Vores førstehold i Serie 2 har vundet alle der kampe og skal til næste år spille Serie 1. Andetholdet bliver i Serie 2 og 3 holdet i Serie 3. På ungdomssiden vinder vi over 12 år E og nr. 4 i både under 12 år og over 12 år F. Den daglige træning har fungeret rigtigt godt og der har været stor fremgang vedr. ungdomstræningen. Emil Povlsen har i den denne sæson haft ansvaret for at kordinere træning for alle medlemmer. 60+ har fået mulighed for at træne om fredagen i Slagelsehallen. Her har vi også arrangeret en gang familiebordtennis med god tilslutning. Juleafslutningen blev traditionen tro afviklet med puljekamp – familiedoubler og rundt om bordet med pakker. Deltagelsen ved diverse stævner har i år været på niveau med sidste år. Vi har opnået flere gode placeringer og spillemæssigt har det været udbytterigt. Vi har været på klub tur til Ribe ligesom de sidste år. Rammerne har igen været perfekte og maden i top takket være Ulrik Hansen. Sæsonen er ikke forbi endnu. Vi mangler at deltage i et par stævner, mesterskaber og afvikling af et par interne arrangementer som KM – Familiebordtennis -Temadag om BAT og BELÆGNINGER og Sæsonafslutning. Begge beretninger blev enstemmigt godkendt.

(Bemærk på grund af nedlukning ifm. CORONA, så har al aktivitet været lukket ned fra og med den 12. marts og pt. frem til den 14. april.)

 

3.  Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, samt budget for det kommende år.

Der blev udleveret bilag og det blev enstemmigt godkendt.

 

4.  Fastsættelse af kontingent - Der indstilles til følgende:

Grundkontingentet for den kommende sæson bliver 750,- kr. for alle medlemmer.    Stigning skyldes primært, at Bordtennis Danmark indfører et grundkontingent for alle      medlemmer på 125,- kr. Hertil kommer egenbetaling i forhold rating vedr. turneringsgebyr og licens. Ungdom / 60+ 400,- kr. og Senior 19 til 59 år 750,- kr.  Klubben dækker startpenge for 1 singlerække ved deltagelse i udvalgte stævner / mesterskaber. Blev enstemmigt godkendt

 

5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag – Så punktet udgik

 

6. Valg til bestyrelsen.

Formand Finn Gripping,

Næstformand Lars Olsen,

Økonomi / Ungdom Henrik Andersen,

Medlem / Senior Tim Petersen og

Medlem / 60+ Finn S. Nielsen. 

Bestyrelsens opgaver fremadrettet skal være at sikre de overordnede betingelser for klubbens fortsatte drift. For at styrke vores aktiviteter og træningstilbud, så skal der  fremover nedsættes mindre arbejdsgrupper / udvalg. De skal være med til, at vi i det daglige får kordineret tingene og at der er flere til at løse opgaverne.

Et af de første udvalg, skal være med til at afvikle det aflyste KLUBMESTERSKAB. Kontakt Finn – Tim – Henrik hvis man gerne vil være med.

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen - Anders Nielsen.

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant - Chris Olsen og Per Andersen blev valgt

 

9.  EVT. - Ordet er frit 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat 26. marts 2019

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Der var fremmødt 14 medlemmer til generalforsamlingen. Ulrik Hansen blev valgt som dirigent. Patrick Larsen og John Hansen blev valgt som stemmetællere. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var bekendtgjort ifølge vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra arbejdsområderne.

Formand Finn Gripping orienterede om de i gang værende strukturændringer i klubben. Arbejdsopgaverne skal fordeles ud på flere hænder. Vi har nu fået nyt klubtøj. Det har kunnet lade sig gøre på grund af sponsorstøtte. Vi har af 2 omgange fået en henvendelse fra kommunen omkring vores lokaler, med henblik på at der skulle findes nye, da de skal bruges til SFO. Men man har efterfølgende lukket sagen igen. Vi kan ikke leve med, at dette emne kommer op en gang imellem, så derfor går vi nu aktivt ind og arbejder på, at finde en løsning som alle kan leve med. Hertil kommer, at vi takket være Per Andersens store indsats nu spiller 60+ bordtennis 7 steder i Slagelse kommune.  Vi har meldt os ud af DGI, da der ikke sker noget i forhold til Bordtennis i vores område. Vi er derfor kun medlem af DIF via DBTU / ØBTU. Her  arbejdes der også på strukturændringer.

Daglig leder Henrik Andersen orienterede om arbejdsområderne.  Holdturneringen er afviklet uden bøder. Turneringsudvalget med Tim Pedersen ved roret har dog haft store udfordringer med at stille hold. 3 spillere ønskede umiddelbart efter turneringsstart ikke længere at deltage. Til den nye sæson vil der ske en forventningsafstemning af det at spille på hold og hvad det betyder for den enkelte spiller, holdkammeraterne og klubben. Den daglige træning har stort set fungeret tilfredsstillende, dog har der været lidt udfordringer med plads et par gange på grund af hjemmekampe mm. De træningsansvarlige vil se på udfordringerne og tage hensyn i forbindelse med planlægningen af den kommende sæsons træningsplan. Der skal være plads til alle. Deltagelsen ved diverse stævner har i år været lidt mindre end sidste år, men har fungeret tilfredsstillende. Vi har opnået flere gode placeringer og spillemæssigt har det været udbytterigt. Vi har været på klub tur til Ribe ligesom de sidste år. Rammerne har været perfekte og maden i top takket være Ulrik Hansen. Vi har fået ny sofagruppe i klublokalet, afviklet juleafslutning, inviteret til KM den 13. april og slutter sæsonen af med en klub tur til Hjørring den 26-27-28. april. Sæsonen slutter den 28. maj. 

Begge beretninger blev enstemmigt godkendt

3.  Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, samt budget for det kommende år.

Der blev udleveret bilag og det blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent - Der indstilles til følgende:

Grundkontingent 600 kr. pr. år som betales senest 1. oktober. 

Nye medlemmer bliver reduceret med 60 kr. pr. måned i forhold til 1. oktober.

Hertil kommer egenbetaling i forhold til rating vedr. turneringsgebyr og licens.

Rating under 1000 - 650 kr. og over 1000 - 900 kr.

Ved tilmelding via klubben, dækkes startpenge for op til 2 singlerækker ved deltagelse i udvalgte stævner / mesterskaber. Transport og forplejning er for egen regning. Ved klub tur til stævner med overnatning, opkræves der et deltagergebyr for transport, overnatning og forplejning. Ved deltagelse i holdturnering betaler klubben deltagergebyret og spillerne betaler selv indbyrdes for transport.

Det blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe med fokus på optimale lokaleforhold. Det blev enstemmigt godkendt.

6. Valg til bestyrelsen.

Finn Gripping, Andreas Kahr og Anders Nielsen er på valg. Tim Pedersen og Henrik Andersen er ikke på valg. Andreas Kahr ønskede ikke genvalg. Finn Gripping, Anders Nielsen, Finn S. Nielsen, Lars Olsen og Ulrik Hansen blev valgt ind. Ulrik for 1 år og de øvrige for 2 år. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af 5 eller 7 medlemmer og fordeler selv arbejdsopgaverne.

Finn Gripping - Formand / Forretningsudvalget

Lars Olsen - Næstformand / Forretningsudvalget

Henrik Andersen - Daglig leder / Forretningsudvalget / Stævner

Finn S. Nielsen - Kasserer

Tim Pedersen - Træning / Turnering

Anders Nielsen - Træning / Turnering

Ulrik Hansen - Træning / Aktiviteter 

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.       John Hansen blev valgt 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.    Emil Povlsen og Chris Olsen blev valgt 

 

9.  EVT. - Ordet er frit 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen