Forside - Nyheder

SOMMERTRÆNING - SOMMERFERIE

UNGDOM - Træner tirsdag / torsdag 16.30 - 18.30 til og med den 1. juli.

SENIOR - Træner mandag 17.00 - 21.00 og onsdag 19.00 - 21.00 til og med 1. juli

60+ / MOTION - Træner hele sommeren mandag og onsdag kl. 9.00 - 11.00

 

Den nye sæson starter mandag den 9. august.

 

Med venlig hilsen BTK Slagelse

Referat - ORDINÆR GENERALFORSAMLING 01.06.21

Valg af dirigent (Chris Olsen) og 2 stemmetællere (Frederik Olsen og Kristian Gripping) 10 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.  

Bestyrelsens årsberetning sæsonen 2020 – 2021 (Finn Gripping)

Da vi sad til generalforsamlingen sidste år den 11. marts kom meddelelsen om nedlukning grundet Corona, og det kan vi vist roligt sige var startskuddet til en amputeret sæson. Træning og holdturneringer blev stoppet, stævner blev aflyst og alt lå i dvale indtil vi i juni 2020 igen fik lov til at spille bordtennis – selvom det var og er med restriktioner.

Vi gennemførte lidt sommertræning og startede igen alm. træning i august. Der blev igangsat holdturnering med diverse særregler – og i december måned stoppede alt bordtennis så igen indtil begyndelsen af maj.

Alle disse udfordringer påført af Corona situationen har ikke så overraskende påvirket vores medlemstal negativt – medlemstallet er faldet fra 104 til 76 og faldet er stort set ligeligt fordelt på aldersgrupperne.

Forretningsudvalget har brugt en del tid på at fokusere på andre af klubbens udfordringer vedrørende klubstruktur og klublokaler.

Vi har formaliseret vores organisationsstruktur og udarbejdet et årshjul, der beskriver hvilke opgaver der skal udføres i de forskellige måneder. Vi har også udarbejdet en specifik opgavefordeling over bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver.

Vedrørende klublokaler har vi det sidste års tid haft en dialog med Slagelse Kommune. Det store projekt beskrevet i pressen og på hjemmesiden arbejdes der stadig med, men der skal også ses på alternative løsningsforslag. Dette arbejde foregår nu og vi kommer med information, når der er noget konkret at informere om.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til klubbens medlemmer for jeres udholdenhed i en meget amputeret sæson og tak til trænere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer for jeres indsats i årets løb.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget (Henrik Andersen)

Regnskab og budget blev godkendt.                             

Fastsættelse af kontingent Følgende blev godkendt

Grundkontingent 750 kr. pr. år som betales senest 1. oktober. Nye medlemmer bliver reduceret med 75 kr. pr. måned i forhold til 1. oktober.

Hertil kommer egenbetaling vedr. turneringsgebyr (Alle) og licens (Senior 19-59 år).

Ved tilmelding via klubben, dækkes startpenge for 1 singlerække ved deltagelse i udvalgte stævner / mesterskaber. Transport og forplejning er for egen regning. Ved klub tur til stævner med overnatning, opkræves der et deltagergebyr for transport, overnatning og forplejning. Ved deltagelse i holdturnering betaler klubben deltagergebyret og spillerne betaler selv indbyrdes for transport.

Indkomne forslag - Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen.

Tilretning af vedtægter med udgangspunkt i ny struktur og ændringer i forhold til BTDK / ØBTU mm. Alle tilretningerne blev godkendt.

Valg til bestyrelsen - Finn Gripping, Finn Stjernstrøm og Lars Olsen blev genvalgt

Tim Petersen og Henrik Andresen var ikke på valg.

Valg af suppleant til bestyrelsen - (Per Andersen)

Valg af revisor og revisorsuppleant - (Chris Olsen og Kristian Gripping)

 

 

 

BORDTENNIS HER EFTER GENÅBNINGEN

Hej spillere, trænere og forældre!

Endelig kan vi nu igen spille bordtennis, selvom der stadig gælder visse begrænsninger og reguleringer af vores adfærd.

Nedenstående retningslinjer er udarbejdet ud fra de gældende retningslinjer offentliggjort på Kulturministeriets og Bordtennis Danmarks hjemmesider. Vi har dog valgt at tillade færre personer i spillelokalerne grundet de ringe udluftningsmuligheder.

Det er vigtigt af bemærke den nye regel om coronapas!

 • Alle personer som er fyldt 18 år (både spillere og forældre/pårørende), der træder ind i klubbens lokaler og i haller, hvor der trænes, skal have et gyldigt Coronapas samt gældende ID - også selvom man "bare" skal ned og snakke, kigge eller hente noget.

Som gyldigt coronapas gælder følgende:

- Tidligere påvist smitte med COVID19 (max 180 dage gammel test)
- Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
- Færdigvaccination mod COVID19

Der er ikke krav om coronapas for trænere af ungdomshold!

Kontrol af coronapas:

Er der en træner eller en holdleder til stede er denne ansvarlig for at tjekke for gyldigt coronapas før træningen igangsættes. Kan en spiller eller forældre/pårørende fyldt 18 år ikke fremvise et gyldigt coronapas skal vedkommende bortvises fra lokalerne.

Det skal ikke dokumenteres at kontrol er foretaget.

60+ træning mandag 9.00 - 11.00 - Ansvarlig Per Andersen

Senior træning mandag 17.00 til 19.00 - Ansvarlig Peter Sonne

Ungdom træning tirsdag 16.30 - 18.30 - Ansvarlig Finn / Kristian / Frederik

60+ træning onsdag 9.00 - 11.00 - Ansvarlig Per Andersen

Ungdom træning torsdag 16.30 - 18.30 - Ansvarlig Carsten / Saban / Henrik

Vedrørende ikke programsat træning:

Hvis nogen ønsker træning udenfor de oplyste træningstider, SKAL DET AFTALES MED HENRIK ANDERSEN FØR TRÆNING GENNEMFØRES, OG DET SKAL AFTALES, HVEM DER ER ANSVARLIG FOR AT TJEKKE CORONAPAS!

Husk også at personer fra Slagelse kommune eller andre myndigheder har ret til at kontrollere for gyldigt coronapas.

 

 Øvrige gældende retningslinjer gældende fra d. 9. maj 2021:

 • Man kommer IKKE til træning, hvis man udviser sygdomstegn.
 • Der SKAL anvendes MUNDBIND fra man går ind ad hoveddøren i kælderskakten og indtil man begynder at spille. Ligeledes skal mundbind bruges på vej ud fra bordtennislokalerne.
 • Omklædningsrum anvendes ikke af hensyn til rengøringskrav. Omklædning og bad foretages HJEMME.
 • Der må max. være 10 personer i klublokalet (opholdsområdet) ad gangen.
 • Der må max. være 12 personer i hvert spillelokale ad gangen.
 • Der skal ved hver træning være en person, der er ansvarlig for at hygiejne- og adfærdsregler overholdes. Denne person er også ansvarlig for op-/nedtagning af borde og bander samt afvaskning af borde med sæbevand.
 • Alle afspritter hænder før spil.
 • Der må ikke tørres hænder af i bordet og heller ikke åndes på bold eller bat hverken før, under eller efter træning.
 • Der skal holdes god afstand – gerne 1,5-2 meter.
 • Når et bord forlades skal det rengøres med vand og sæbe.
 • Alle døre holdes åbne så håndtag ikke berøres.
 • Kun den træningsansvarlige betjener køleskabet for salg af sodavand.
 • Mundbind stilles ikke til rådighed af klubben.

Slagelse, 9. maj 2021

Finn Gripping

Formand

Information vedrørende generalforsamling 2021

I henhold til klubbens vedtægter skal den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Grundet den nuværende begrænsning ift. forsamlinger er vi nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til et senere tidspunkt, når vi igen kan mødes på forsvarlig vis i klubben.

Generalforsamlingen vil blive indkaldt med minimum tre ugers varsel så snart det lader sig gøre.

Med venlig hilsen

Finn Gripping

Formand BTK Slagelse

Information vedrørende lokaler

Det har i flere år været på tale, at vi måske skulle forlade vores nuværende lokaler i kælderen på Antvorskov skole. Samtidig har vi ikke haft tider nok i dagtimerne og derfor har vores 60+ spillere været henvist til Slagelse Hallen og i en periode også på Østre Skole.

Vi har i forretningsudvalget i snart lang tid arbejdet på en løsning og som det er fremgået af dagspressen er der nu et konkret kommunalt forslag på bordet. Bliver forslaget vedtaget i sin helhed vil vi kunne se frem til nogle særdeles gode fysiske rammer til bordtennis. Så kryds fingrene for en hurtig politisk vedtagelse af forslaget.

 

Med venlig hilsen

Finn Gripping

Formand BTK Slagelse

Nedlukning på grund af COVID 19

Hej spillere, trænere og forældre!

Grundet regeringens nye Covid-19 stramninger, vil det fra og med ONSDAG D. 9. december 2020 IKKE være muligt at træne eller få adgang til BTK Slagelses lokaler og Slagelsehallen.

Vi melder fra bestyrelsen ud omkring genåbning af træning og lokaler, når vi har nyt herom fra myndighederne.

God nytår og pas godt på jer selv og hinanden.

 

På bestyrelsens vegne

Finn Gripping

Formand.

 

MØD OS PÅ FACEBOOK

BTK Slagelse klik her

 

Der er oprettet facebook gruppe for alle med interesse i BTK Slagelse. Her kan man lægge billeder ind og skrive sammen.